เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

การลด Carbon องค์ความรู้จากญี่ปุ่น

จากวิสัยทัศน์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ตามแผนกลยุทธ์การบริหารสมาคมฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ในการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรและองค์กรต่างๆ ในประเทศ เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคมแบบยั่งยืน

โดยมีประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยภายในซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ดังนี้

1. เทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technologies)
2. การเปลี่ยนแปลงของนิเวศน์ธุรกิจ (Business Ecosystem Change)
3. การรับรู้เกี่ยวกับองค์กรที่ลดลง (Declining Organization Awareness)
4. ปัญหาโครงสร้างประชากร (Demographic Change)
5. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

ประเด็นทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำลังเป็นที่สนใจและให้ความสำคัญในระดับประชาคมโลก จึงมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 17 ประการตามกรอบของสหประชาชาติ ซึ่งหลายประเทศได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อน อาทิ นโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของไทย Green Growth Strategy ของญี่ปุ่น และ European Green Deal ของ EU เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ร่วมกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความสัมพันธ์ในความสมดุลของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงต้องผลักดันทั้งห่วงโซ่อุปทานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมให้ตระหนักและร่วมกันดำเนินงานตามแนวทางบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรต่างๆ ในการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ในระยะยาว

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้และหลักสูตรดั้งเดิมของสมาคมฯ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นมาเผยแพร่ สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศให้มีความรู้ และทักษะด้านการลดการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจก

3. เพื่อสร้างบริการเพิ่มเติมให้แก่สมาคมฯ ในด้านการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization)

ที่มา: salika

Tags

แชร์: