เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5นวัตกรรมการประชุม

5นวัตกรรมการประชุม

Internet of Things
Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อกันด้วยระบบอินเทอเน็ต ซึ่งสามารถควบคุมและสั่งการผ่านอินเทอเน็ตได้ โดยระบบ IoT เข้ามามีบทบาทในห้องประชุมสัมมนาด้วยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีและอำนวยต่อการใช้งานห้องประชุม

    5นวัตกรรมการประชุม

Conference Application
แอปพลิเคชันเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้แก่ห้องประชุมสัมมนา ตั้งแต่การวางแผนจนไปถึงการนำเสนอข้อมูล จุดเด่นของแอปพลิเคชันคือ ต้นทุนและการอัปเดต โดยแอปพลิเคชันเป็นนวัตกรรมที่ต้นทุนไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประเภทอื่นภายในห้องประชุม อีกทั้งแอปพลิเคชันยังสามารถอัปเดตได้ตลอด ทำให้ห้องประชุมทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เหมาะประชุมสัมมนามีดังนี้

5นวัตกรรมการประชุม

Data Security
ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยระบบ Data Security เป็นการนำ นวัตกรรมมาปรับใช้ในการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก แนวทางการปรับใช้นวัตกรรม Data Security กับห้องประชุมสัมมนา คือ การนำระบบดังกล่าวมาจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประชุม สำหรับเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีดังนี้

5นวัตกรรมการประชุม

Artificial Intelligence (AI)
Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ระบบประมวลผลที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สูง สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยการนำ AI มาปรับใช้ในห้องประชุมสัมมนา ช่วยขจัดปัญหาและอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการประชุมได้ ตัวอย่าง AI ที่เข้ามามีบทบาทในห้องประชุมสัมมนามีดังนี้

5นวัตกรรมการประชุม

Unified Communication System
Unified Communication System หมายถึง ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์การสื่อสาร เชื่อมโยงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประชุมแบบครบวงจร ไม่จำกัดรูปแบบข้อมูลทั้ง ภาพ เสียงและวิดีโอ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกับหลากหลายเครื่องมือและรูปแบบการประชุม เช่น

 

 

Tags

แชร์: