เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ รวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยี ให้คุณได้ติดตาม

5นวัตกรรมพัฒนาการศึกษา

5นวัตกรรมพัฒนาการศึกษา

1. Competency based learning

นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน โดยมีหลักการ มีวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาพฤติกรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

2. สร้างกลุ่มครู Alpha Team

นวัตกรรมการบริหารการจัดการบุคลากรครู โดยที่ผู้บริหารโรงเรียนจัดสรรครู ที่พร้อมเปลี่ยนแปลง มี Growth Mindset สามารถถ่ายทอด และกระจายความคิดการเปลี่ยนแปลงสู่เพื่อนครูท่านอื่น

3. Active learning, Phenomenon based learning, ปราชญ์ชุมชน

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

4. Technology, PLC, Feedforward meeting, Metaversity Education platform

นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา (ศึกษานิเทศน์) ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สนับสนุนวิธีดำเนินงานในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

5. สร้างห้องเรียนพ่อแม่

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมครอบครัว เพื่อพัฒนาครอบครัวผู้เรียนให้มีส่วนร่วมด้านการศึกษาไปในทิศทางเดียวกับโรงเรียน บ้านคือห้องเรียน ห้องเรียนคือบ้าน เกิดความคิดเชื่อมโยง และเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

Tags

แชร์: